PRIVACY stichting Studiezalen / Positive Society

1. WIE ZIJN WE? 

We zijn Stichting Studiezalen die zich inzet voor de jeugd en diens ouders door maatschappelijke projecten op te zetten. De stichting staat vooral bekend om zijn projecten Studiezalen en (Pest)LifeCoach. Meer zien? Zie bijlage 1.1
 

De informatieverwerkingsverantwoordelijke is Stichting Studiezalen.

· Post- en bezoekadres: De Savornin Lohmanstraat 555, 1067 PV Amsterdam, Nederland. 

· E-mail van de functionaris voor gegevensbescherming: info@studiezalen.com 

2. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS? 

We gebruiken uw gegevens (die we online of in persoon van u verkrijgen) o.a. om uw inschrijving/aanmelding als deelnemer van ons aanbod te registreren, te beheren, te antwoorden op uw vragen en/of te benaderen. Meer zien? Zie bijlage 1.2

3. WAAROM GEBRUIKEN WE ZE? 

Als deelnemer aan een of meer van onze projecten is het van belang om contact met u op te kunnen nemen. Onze projecten worden veelal door minderjarigen bezocht. De contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) zijn hierom essentieel.
Tevens is het voor onze verslaglegging aan onze opdrachtgever(s) van belang om aantallen, spreiding en o.a. schoolafkomst te monitoren. Al deze gegevens worden anoniem verwerkt. Meer zien? Zie bijlage 1.3

4. MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS? 

We delen uw gegevens enkel met úw toestemming, aan bijvoorbeeld de school van uw kind. Binnen de Stichting is de informatie beschikbaar voor het managementteam en de begeleiders die met uw kind werken. Meer zien? Zie bijlage 1.4

5.UW RECHTEN. 

U hebt het recht op inzage, rectificatie van- of verwijdering van uw (of die van uw kind) persoonsgegevens. Meer zien? Zie bijlage 1.5

We nodigen u uit hieronder ons volledige Privacy beleid te lezen voor een gedetailleerde toelichting met betrekking tot het documenteren en verwerken van uw persoonsgegevens en de rechten waarover u in dit opzicht beschikt.

• In dit Privacybeleid vindt u alle relevante informatie die van toepassing is op het gebruik dat we maken van de persoonsgegevens van onze deelnemers ongeacht het gebruikte kanaal of medium (online of persoonlijk) van Stichting Studiezalen en Stichting Positive Society dat u gebruikt om in contact met ons te staan. 

• We zijn transparant in wat we doen met uw persoonsgegevens, zodat u begrijpt welke gevolgen het gebruik ervan heeft of welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens:

– We stellen alle informatie permanent tot uw beschikking in dit Privacybeleid, dat u kunt raadplegen wanneer u dit nodig acht.alle informatie permanent tot uw beschikking in dit Privacybeleid, dat u kunt raadplegen wanneer u dit nodig acht.

– krijgt u informatie over elke verwerking van uw persoonsgegevens indien u in contact staat met ons

• Dit Privacybeleid is van toepassing op zowel de activiteiten van Stichting Studiezalen als Stichting Positive Society.

• Wanneer we het hebben over deelnemers die participeren aan onze projecten dan hebben die zich via een digitaal of persoonlijke kanaal of medium, dat u hebt gebruikt om met ons in contact te staan, aangemeld. De voornaamste kanalen zijn : 

· Digitaal, onze actieve websites: www.studiezalen.comwww.positive-society.nl en www.pestlifecoach.nl

· In persoon, tijdens één van onze activiteiten of op ons hoofdkantoor op adres: De Savornin Lohmanstraat 555, 1067 PV Amsterdam, Nederland. 

  

Bijlage 1. PRIVACY stichting Studiezalen / Positive Society

1.1. Geen toelichting benodigd.

1.2. Afhankelijk van het project waar u of uw kind aan deelneemt, moeten we bepaalde gegevens vastleggen. Het betreft in het algemeen en afhankelijk van het geval de volgende: 

· uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, postcode, contactgegevens etc.)

· Wel of geen stadspas

· Gezondheidsaspecten waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. de veiligheid voor uw kind. 

· LifeCoachverslagen om de voortgang van de onderwijskundige en sociale ontwikkelingen te volgen en evalueren met de ouder(s)/ verzorger(s), indien van belang, en met toestemming verleend door gemachtigde, besproken met derden.

 U kunt ten alle tijden aangeven dat u liever niet heeft om bepaalde informatie met ons te delen. Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u beslist de door ons verzochte gegevens niet te verschaffen, het mogelijk is dat u zich niet kunt aanmelden als deelnemer aan één van de projecten of activiteiten.

 1.3. Afhankelijk van de wijze waarop u in contact staat met ons, met andere woorden, afhankelijk van de activiteiten waar u gebruik van wilt gebruiken, verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel:

Uw aanmelding als deelnemer bij één (of meer) van onze projecten af te handelen.

Toelichting:

Als u beslist zich te registreren als deelnemer bij één of meer van onze projecten, moeten we uw gegevens verwerken om u ten alle tijden te kunnen benaderen. U kunt uw, en dat van uw kind(eren), geregistreerde deelnemersinformatie annuleren door contact met ons op te nemen via de mail, info@studiezalen.com of via de contactformulier op www.studiezalen.com of www.positive-society.nl.

Doel:

Evaluatie omtrent de activiteit of uw kind(eren).

Toelichting:

Dit doel omvat de verwerking van uw gegevens om voornamelijk: uw contactgegevens worden gebruikt om u te kunnen bereiken voor evaluatiegesprekken.

Doel:

Meten armoede  onder deelnemers aan activiteiten.

Toelichting:

Bij elke aanmelding willen wij weten of het gezin gebruik maakt van de Stadspasmogelijkheden. Dit vinden wij belangrijk om te weten wat de armoede is in een bepaalde gebied. Persoonlijke informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij hier toestemming voor is gegeven. 

Doel:

Veilig kunnen werken in onze projecten en goed kunnen handelen indien er een gezondheidsurgentie aanwezig is, of andere noemenswaardige dringende zaken.

Toelichting:

Tijdens de aanmelding vragen wij aan de oude(s)/ verzorger(s) of er bij het kind gezondheidsklachten of andere daaraan gerelateerde aspecten belangrijk zijn om kennis van te hebben. Deze informatie noteren wij en delen wij in het team dat met het desbetreffende kind samenwerkt. Zo kan er ten alle tijden snel worden geanticipeerd bij een calamiteit. Andere dringende zaken zoals veiligheidsaspecten kunnen hier ook ter sprake komen en worden vastgelegd. Al deze informatie is enkel voor het team relevant, om tijdig en correct te kunnen handelen, en wordt niet, zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) met derden gedeeld.

Doel:

Vastleggen van onderwijskundige- en persoonlijke ontwikkelingen in LifeCoachverslagen.

Toelichting:

Tijdens de persoonlijke gesprekken met de jeugdigen (en ouders) maken wij verslagen en staatjes. Hierin meten wij, om zodoende het kind als de ouder(s)/ verzorger(s) te coachen voor een positieve ontwikkeling, de ontwikkeling(en) van het kind. Studieprestaties en o.a. persoonlijke doelen en ervaringen staan hier veelal in. Deze informatie wordt niet zonder toestemming gedeeld met derden.

Doel:

Uitnodigen voor bijeenkomst.

Toelichting:

Het is mogelijk dat wij u telefonisch benaderen om u uit te nodigen voor een bijeenkomst, training of workshop.

1.3.1 HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVEN? 

De bewaartermijn van uw gegevens hangt af van het doel waarvoor we ze verwerken, zoals hieronder toegelicht:

Doel:

Uw aanmelding als deelnemer bij één (of meer) van onze projecten af te handelen, voor het evalueren, meten van statistieken zoals armoede, de gezondheidsurgentie en andere noemenswaardige (dringende) zaken, het vastleggen van onderwijskundige- en persoonlijke ontwikkelingen in LifeCoachverslagen en het uitnodigen voor uiteenlopende bijeenkomsten.

Toelichting:

Al deze, en daarbij behorende, informatie wordt 24 maanden bewaard. Hierna wordt de informatie verwijderd en is het niet meer mogelijk deze op te vragen. De inschrijving is compleet als dit is verwerkt in het bijbehorende dossier. Het inschrijfmoment en de daarbij behorende vervaldatum worden nauwkeurig bijgehouden. Informatie kan voortijdig worden verwijderd, indien dit per mail, schriftelijk of via de contactformulier wordt verzocht. Als een ouder/kind zich het jaar erop wederom inschrijft dan start er een nieuw termijn van 24 maanden voor het bewaren van de informatie.

Doel:

Aanmeldgegevens en LifeCoach informatie met betrekking tot een LifeCoachtraject op een school.

Toelichting:

Al deze, en daarbij behorende, informatie wordt 24 maanden bewaard. Hierna wordt de informatie verwijderd en is het niet meer mogelijk deze op te vragen. De inschrijving is compleet als dit is verwerkt in het bijbehorende dossier. Het inschrijfmoment en de daarbij behorende vervaldatum worden nauwkeurig bijgehouden. Informatie kan voortijdig worden verwijderd, indien dit per mail, schriftelijk of via de contactformulier wordt verzocht. Als een ouder/kind zich het jaar erop wederom inschrijft dan start er een nieuw termijn van 24 maanden voor het bewaren van de informatie.

1.3.2 OP WELKE RECHTSGROND MOGEN WE UW GEGEVENS VERWERKEN?

Doel:

Registratie gegevens omtrent kind(eren), ouder(s) / verzorger(s).

Toelichting:

De verwerking van de registratiegegevens is nodig om ouder(s)/verzorger(s), al dan niet omtrent het kind, te kunnen bereiken, de evaluaties te kunnen organiseren, aantallen en statistieken inzichtelijk te kunnen maken, kennis te hebben van gezondheidrisico’s of andere soort dringende zaken omtrent het kind, LifeCoachverslagen bij te kunnen houden en/of uitnodigingen te versturen.

1.4. Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens, en die van uw kind(eren), worden niet met andere organisaties gedeeld, tenzij hier toestemming voor is gegeven door de ouder(s)/ verzorger(s). Binnen het team waar u of uw kind mee samenwerkt kan informatie wel worden besproken. Alle medewerkers en andere teamsleden hebben een geheimhoudingsplicht. Dus ook betrokkenen binnen Stichting Studiezalen en/of Positive Society delen deze gegevens niet zonder toestemming. 

 1.5. Uw rechten.
U hebt het recht op inzage, rectificatie van of verwijdering van uw, of dat van uw kind, persoonsgegevens. We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te eerbiedigen en u de uitoefening van uw rechten te waarborgen. Deze kunt u uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar één enkel e-mailadres info@studiezalen.com, met de vermelding van de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen. Indien we het nodig zouden achten om u te kunnen identificeren, kunnen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.
 

U hebt, ongeacht het doel of de grondslag op basis waarvan we uw gegevens verwerken, in het bijzonder het recht om: 

· Ons inzage te verzoeken in uw gegevens waarover we beschikken. 

· Ons te verzoeken dat we de gegevens waarover we reeds beschikken rectificeren. Houd er in elk geval rekening mee dat u wanneer u ons uw persoonsgegevens via enig welk kanaal verschaft, waarborgt dat deze juist en nauwkeurig zijn en dat u zich ertoe verbindt ons op de hoogte te stellen van alle wijzigingen of veranderingen ervan. Voor het verschaffen van foute, onnauwkeurige of onvolledige informatie op de registratieformulieren, is uitsluitend de deelnemer aansprakelijk. Gelieve eraan te denken dat u in het algemeen enkel uw eigen persoonsgegevens moet verschaffen, niet die van derden, tenzij voor zover toegestaan is. 

·  Ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze moeten verwerken zoals hierboven beschreven, of voor zover we niet langer gerechtigd zijn ze te verwerken. 

· Ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wat inhoudt dat u ons in bepaalde gevallen kunt verzoeken de verwerking van de gegevens tijdelijk op te schorten of dat we ze desgewenst langer bewaren dan nodig. 

Als u ons uw instemming hebt verleend om uw gegevens om welke reden dan ook te verwerken, hebt u ook het recht om die instemming te allen tijde in te trekken. Uw instemming kunt u intrekken door contact met ons op te nemen per mail via info@studiezalen.com.

Wanneer we gerechtigd zijn om uw gegevens te verwerken op basis van uw instemming of de tenuitvoerlegging van een overeenkomst hebt u ook het recht om de portabiliteit van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat u het recht hebt om de door u verschafte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen om dit rechtstreeks aan een andere entiteit te bezorgen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. 

Tevens hebt u wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons rechtmatige belang ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. 

Tot slot informeren we u over uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie op het gebied van gegevensbescherming, met name bij:
 

Autoriteit Persoonsgegevens, u kunt schriftelijk een klacht indienenvia het klachtenformulier op de website of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.
 

Wat gebeurt er als u ons gegevens van derden verschaft?
Als u ons persoonsgegevens van derden verschaft, waarborgt u dat u hen op de hoogte hebt gesteld, en zij akkoord zijn gegaan, van de doeleinden waarvoor en de wijze waarop we hun persoonsgegevens moeten verwerken.
 

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Het is mogelijk dat we de informatie in dit Privacybeleid wijzigen wanneer we dit gepast achten. Als we dit doen, stellen we u hiervan via de verschillende op de hoogte (bijvoorbeeld via ons social media kanalen of website), of delen we u dit zelfs mee middels een meegegeven brief als de verandering in kwestie van aanzienlijk belang is voor uw privacy, zodat u de veranderingen kunt bekijken, beoordelen en, in voorkomend geval, zich ertegen kunt verzetten of zich kunt uitschrijven voor een bepaalde dienst of functie. In elk geval raden we u aan dit Privacybeleid af en toe opnieuw door te nemen voor als er kleine veranderingen zijn aangebracht of we een interactieve verbetering hebben aangebracht. U vindt het Privacybeleid steeds op onze Website vinden en, indien gewenst, gemaild krijgen.

 

 

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).