Stichting Studiezalen heeft een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft tot taak ingediende klachten te onderzoeken en deze te registreren. De klachtenfunctionaris rapporteert hierover periodiek aan het bestuur. De klachtenfunctionaris is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen over de klacht ter kennis komt, de aard van de klacht en of deze gegrond is bevonden. Dit houdt verband met de rapportageplicht en het advies dat de klachtenfunctionaris aan het bestuur uitbrengt omtrent te nemen (disciplinaire) maatregelen.

 

Indienen van een klacht

  1. De klager dient een klacht in door het volledig ingevulde klachtenformulier met bijlagen digitaal te versturen aan de klachtenfunctionaris. Het klaagschrift bevat tenminste:
  • de naam van de klager;
  • de klacht;
  • een omschrijving van het geschil;
  • de datum waarop het geschil is ontstaan;
  • een beschrijving van de reeds door klager ondernomen stappen en de reactie daarop van verweerder;
  • de namen en contactgegevens van eventuele getuigen;
  • de dagtekening en ondertekening.

 

  1. De klachtenfunctionaris bevestigt na binnenkomst aan klager de ontvangst van de klacht.

 

Vervolg

Indien de klachtenfunctionaris van oordeel is dat er (disciplinaire) maatregelen getroffen moeten worden tegen verweerder, dan deelt zij dat schriftelijk mee aan het bestuur van de Stichting Studiezalen.

De klachtenfunctionaris kan in haar advies aanbevelingen doen ter verbetering van het beleid van de Stichting Studiezalen.

 

Klachtenfunctionaris:

Delano Overmeer (Operationeel Directeur Stichting Studiezalen)

Email: delano.overmeer@studiezalen.com