In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Studiezalen: Stichting Studiezalen, gevestigd te De Savornin Lohmanstraat 555, 1067 PV Amsterdam, onder KvK nr. 71411593.
 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Studiezalen een (opdracht- of begeleidings-)overeenkomst sluit met betrekking tot de diensten.
 4. Diensten: individuele of groepsgewijze vorm van begeleiding, waaronder maar niet beperkt tot huiswerkbegeleiding, bijles, (her)examentraining, inloop, programma’s met jongeren (workshops) en lifecoaching, gedurende één of meerdere dagen per week, welke wordt verzorgd en/of georganiseerd door Studiezalen.
 5. Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een overeenkomst gebruikmaakt van de diensten van Studiezalen.
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Studiezalen en een klant met betrekking tot de levering van diensten door Studiezalen.
 7. Vestiging: iedere door Studiezalen gehuurde locatie alsook een door Studiezalen gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de diensten door of namens Studiezalen worden verleend.
 8. Partijen: Studiezalen en klant samen.
 9. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 10. Instelling: een school, samenwerkingsverband, gemeente of stichting in de rol van klant of opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Studiezalen.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en deze door een hiertoe bevoegde functionaris van Studiezalen schriftelijk zijn bevestigd c.q. aanvaard.
 3. Onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 5. De overeenkomst en deze algemene voorwaarden, die als onderdeel van de overeenkomst dienen te worden beschouwd, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen. Alle aan de overeenkomst voorafgaande handelingen, voorstellen, toezeggingen en correspondentie met betrekking tot het onderwerp zijn vervallen na totstandkoming van de overeenkomst.
 6. Indien Studiezalen op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan Studiezalen toekomend recht, betekent dit niet dat Studiezalen afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten.

 

Artikel 3: Tarieven

 1. Alle tarieven die Studiezalen hanteert zijn in euro’s, zijn op grond van de Wet op de Omzetbelasting, artikel 11:1o, vrijwel altijd vrijgesteld van btw. De tarieven zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle tarieven die Studiezalen hanteert voor zijn diensten kan Studiezalen te allen tijde wijzigen en worden op de website of anderszins kenbaar gemaakt.
 3. Wanneer de klant een consument is, zijn de geldende tarieven maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk. Tarieven voor instellingen zijn opgenomen in de offerte en/of worden schriftelijk gecommuniceerd.
 4. Gedurende de vakantieperiodes en op officiële feestdagen is klant de reguliere vergoeding verschuldigd. Deze dagen worden niet op het (maand)bedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het (maand)bedrag al met feestdagen en vakantieperiodes rekening gehouden.
 5. Indien de leerling niet per eerste van de maand start met begeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige (maand)tarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten begeleiding.
 6. Extra begeleiding en/of trainingen buiten de afgesproken dagen en lesweken om, wordt apart in rekening gebracht.
 7. Wanneer de klant een consument is, worden diensten maandelijks vooraf gefactureerd. Voor instellingen geldt dat facturatie plaatsvindt op basis van de in de offerte gemaakte afspraken.
 8. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Studiezalen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 4: Betalen en reclameren

 1. Alle betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden in euro’s, uiterlijk binnen de (op de factuur) gestelde betalingstermijn door automatische incasso of door overmaking van het volledige bedrag op het bankrekeningnummer van Studiezalen. In geval van overboeking worden voor consumenten administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van (begeleidings)gelden als gevolg van verhindering.
 3. Vragen en/of klachten omtrent de begeleiding dienen te allen tijde in eerste instantie gericht te worden aan de verantwoordelijke (vestigings)manager.
 4. Indien na het consulteren van de (vestigings)manager de situatie door de klant nog steeds als onvoldoende wordt ervaren, is de klant gerechtigd zich tot de directie van Studiezalen te wenden; dit kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 5. De directie zal binnen een periode van 14 dagen schriftelijk of door middel van een persoonlijk gesprek de ontstane situatie bespreken en eventueel oplossingen aandragen.
 6. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Studiezalen kenbaar te worden gemaakt.
 7. Reclamaties en/of bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Studiezalen gerechtigd om, na herhaalde betalingsverzoeken, administratiekosten ter hoogte van € 15,00 in rekening te brengen.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Studiezalen.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Studiezalen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Studiezalen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Studiezalen, dan is hij nog steeds verplicht het afgesproken bedrag aan Studiezalen te betalen.
 7. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 6: Garantie

Omdat partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Studiezalen enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 7: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het ondertekend retourneren van de begeleidingsovereenkomst, een opdrachtovereenkomst of opgestelde offerte, door het invullen en accorderen van de online inschrijving, dan wel door een mondelinge toezegging van akkoord in welk geval Studiezalen een schriftelijke bevestiging zal sturen.
 2. De overeenkomst tussen Studiezalen en de klant wordt aangegaan voor de (resterende) duur van een schooljaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Voor zaken en/of diensten die gebonden zijn aan de duur van het schooljaar zal gedurende de volledige duur van het schooljaar een in dat jaar aangegane overeenkomst stilzwijgend per nieuwe betalingsperiode verlengd worden tenzij klant conform de in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde voorwaarden op de juiste wijze de overeenkomst opzegt.
 4. Voor niet-examenleerlingen geldt dat de overeenkomst aan het eind van ieder schooljaar automatisch afloopt, tenzij sprake is van zaken en/of diensten waarvan nakoming van de overeenkomst niet gebonden is aan de duur van een schooljaar. De inschrijving kan worden verlengd middels het opnieuw invullen en accorderen van de (online) inschrijving.
 5. Voor leerlingen die eindexamen doen, geldt dat de overeenkomst automatisch afloopt op de dag dat de leerling het laatste centraal schriftelijk eindexamen aflegt.
 6. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Studiezalen schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Studiezalen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Hij zal de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde personen laten verrichten. Studiezalen bepaalt welke personen volgens haar gekwalificeerd zijn. Is een door Studiezalen ingeschakeld persoon niet in staat de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, dan zorgt Studiezalen voor een goede vervanging.
 2. Studiezalen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever mag haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studiezalen. Aan deze toestemming kan Studiezalen voorwaarden verbinden. Overdrachten in strijd met het hierboven bepaalde zijn nietig.
 4. Opgaven van leveringstijden, cursustijden, wijze van begeleiding, bevestigingen of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Studiezalen niet bindend.
 5. Wijzigingen ten aanzien van de vorm en inhoud van de begeleiding kunnen door Studiezalen op basis van organisatorische overwegingen dan wel op basis van vaktechnische overwegingen worden doorgevoerd en zullen na schriftelijke bevestiging hiervan onherroepelijk rechtsgeldig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Studiezalen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Studiezalen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en of extra uren voor rekening van de klant.
 7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Artikel 9: Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Studiezalen. De klant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan Studiezalen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Studiezalen de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Studiezalen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 5. De informatie, inclusief persoons- en onderwijsgegevens, wordt door Studiezalen zorgvuldig bewaard en is uitsluitend toegankelijk voor (bevoegde) medewerkers van Studiezalen.

 

Artikel 10: Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Studiezalen ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Studiezalen waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Studiezalen schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: (i) die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant; (ii) die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en na afloop daarvan.

 

Artikel 11: Boetebeding

 1. Indien de andere partij enig artikel uit deze algemene voorwaarden overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Studiezalen een onmiddellijk opeisbare boete. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000, is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000.
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Studiezalen waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12: Klachten

 1. De klant dient een door Studiezalen verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Studiezalen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Studiezalen in staat is hierop adequaat te reageren. De klacht zal worden behandeld conform het Klachtenreglement van Studiezalen.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Studiezalen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 13: Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Studiezalen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Studiezalen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid Studiezalen

 1. Studiezalen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Studiezalen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Studiezalen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Studiezalen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichting.
 6. Studiezalen is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van aan de klant of aan personen (persoonlijk letsel) ten behoeve van wie de overeenkomst is afgesloten of toebehorende goederen behoudens in geval van grove nalatigheid. Studiezalen is evenmin aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van inlichtingen of adviezen, gedaan voordat de overeenkomst tot stand is gekomen behoudens in geval van opzet of grove schuld van Studiezalen.
 7. Klant vrijwaart Studiezalen voor alle aanspraken van derden ter zake van de hier bedoelde schade.
 8. Studiezalen is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal veroorzaakt door klant of leerling aan derden voor, tijdens en na de begeleiding, in pauzes of tijdens begeleiding aan huis. De leerling/klant wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.
 9. Leerling en klant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Studiezalen is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.
 10. Studiezalen is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een medewerker tijdens begeleiding.
 11. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Studiezalen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 15: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Studiezalen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Studiezalen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Studiezalen in verzuim is.
 3. Studiezalen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Studiezalen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. Indien Studiezalen de begeleiding op grond van dwingende redenen staakt of opschort, is klant niet gerechtigd tot restitutie van reeds gefactureerde begeleidings- of cursusgelden.
 5. Dwingende redenen voor het staken of opschorten van de begeleiding zijn: (i) het door een of meerdere medewerkers van Studiezalen gesignaleerd fysiek of verbaal agressief gedrag; (ii) discriminerend of anderszins kwetsend gedrag; (iii) diefstal van eigendommen van Studiezalen dan wel eigendommen van andere leerlingen of van Studiezalen-medewerkers; (iv) vandalisme en ondermijnend gedrag; (v) door Studiezalen en/of haar medewerkers waargenomen herhaaldelijke onhandelbaarheid van de leerling. In de lid 5 genoemde gevallen is elke vordering die Studiezalen ten laste van klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 16: Opzeggen overeenkomst

 1. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail) worden opgezegd. Klant is gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit houdt in dat de opzegtermijn van 1 maand ingaat op de eerste dag van de maand volgend op maand waarin is opgezegd.
 2. In geval van een opzegging welke niet tijdig geschiedt, is klant verplicht om de nieuwe betalingsperiode te betalen.

 

Artikel 17: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Studiezalen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Studiezalen kan worden toegerekend in een van de wil van Studiezalen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studiezalen kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen: computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, pandemieën, Covid-19, virusen, lockdowns, reisbeperkingen en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Studiezalen een of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Studiezalen er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Studiezalen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 18: Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die aan Studiezalen worden verstrekt ten behoeve van de overeengekomen prestatie, worden alleen gebruikt door Studiezalen. Studiezalen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, zonder toestemming van de klant. Ook worden deze gegevens niet gebruikt voor doeleinden die niets van doen hebben met de door Studiezalen en de klant overeengekomen prestatie.
 2. Studiezalen verwerkt de persoonsgegevens conform het Privacybeleid. Studiezalen is onder meer verplicht vooraf aan de klant aan te geven welke gegevens aan de opdrachtgever gevraagd worden en met welk doel. De klant kan recht op inzage hebben in de gegevens die Studiezalen van de klant ter beschikking heeft. De klant mag ervoor kiezen persoonsgegevens te laten verwijderen. Als dit gevolgen heeft voor de overeengekomen prestatie, dan draagt Studiezalen geen verantwoordelijkheid voor die gevolgen.

 

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Studiezalen geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Studiezalen aan de klant krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de klant verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

 

Artikel 20: Intellectueel eigendom

 1. Studiezalen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle voor de overeengekomen prestatie ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij Studiezalen. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze voorwaarden beschreven staan. Of die op een andere manier worden toegekend. Voor het overige zal de klant de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 3. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen. Daar vallen ook aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding bij.

 

Artikel 21: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Studiezalen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studiezalen zoveel als mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 22: Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Studiezalen.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 23: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Studiezalen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studiezalen is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.